Cele

Główne cele fundacji „Równe Szanse” to:

  • Poprawa warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.
  • Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu
  • Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.
  • Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.
  • Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą
  • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.